Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 1 juni 2017, Nationaal Archief

  Yvonne Welings
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 1 juni 2017, Nationaal Archief

  In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) ligt de navolgende (ontwerp)selectielijst tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 1 mei 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en is deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:

  • Selectielijst voor de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945

  Eenieder kan gedurende de termijn van de inzage mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

  Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan:

  Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris

  Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

  Een zienswijze kan ook per mail worden verzonden naar contact@nationaalarchief.nl, onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’.

  Uw zienswijze dient uiterlijk 13 juli 2017 ingediend te zijn.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28605.html

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers